Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 04 2018

18:01

I'm a morning person if you wake me up with sex.

pandorcia
18:01
6618 4df0 390
Reposted fromtfu tfu viaitmakesmecalm itmakesmecalm

March 03 2018

17:43
17:43
17:43
17:43
17:43
17:43
17:43
17:43
17:43
pandorcia
17:43
pandorcia
17:43
pandorcia
17:42
Na koniec miesiąca nie mieć nic nowego prócz nowych wspomnień i ciekawych historii do opowiedzenia.
— James Wallman – Rzeczozmęczenie
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
pandorcia
17:29
Jestem dorosła, a brak mi elementarnego poczucia bezpieczeństwa. W strachu wszyscy jesteśmy jak dzieci.
— Anna Janko – Dziewczyna z zapałkami
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
pandorcia
17:29
Najgorsze nie było to, że odczuwałem smutek.
Najgorsze było to, że naprawdę nic nie czułem.
— Piotr Bucki – Złap równowagę. Jak mądrze żyć z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym?
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
pandorcia
17:28
3257 d2f8 390
Reposted frombudas budas viapl pl
pandorcia
17:28
3265 7062 390
Reposted fromstroschek stroschek viapl pl

February 26 2018

pandorcia
22:59
4308 be1d 390
Reposted fromnutt nutt viaikropka ikropka
pandorcia
22:59
4729 6636 390
Reposted fromstroschek stroschek viaikropka ikropka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl