Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 29 2018

pandorcia
23:41
1233 5c33 390
Reposted fromoll oll viaitmakesmecalm itmakesmecalm
pandorcia
23:41
pandorcia
23:41
Reposted frombluuu bluuu viaitmakesmecalm itmakesmecalm
pandorcia
23:41
8850 909d 390
Reposted fromdusielecc dusielecc viaitmakesmecalm itmakesmecalm
pandorcia
23:40
8730 dea3 390
Reposted fromdobby dobby viaitmakesmecalm itmakesmecalm
pandorcia
23:40
8228 3986 390
Reposted fromczajnikq czajnikq viaitmakesmecalm itmakesmecalm
pandorcia
23:40
6103 55c3 390
Reposted from4777727772 4777727772 viasowaaa sowaaa
pandorcia
23:40
2587 d506 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viasowaaa sowaaa
pandorcia
23:40


Geometric Star
Reposted fromstarwars starwars
pandorcia
23:35
Himalaizm nie ma w sobie niczego co by czyniło nas wyjątkowymi. (...) Nie uważam żeby himalaizm miał jakiś głęboki sens. Tak samo jak nie ma go żeglarstwo czy chodzenie do parku. Życie samo w sobie nie ma głębokiego sensu. Moim wyborem jest himalaizm i zupełnie nie ma we mnie potrzeby przekonywania całego świata, że to bardzo fajne zajęcie.
— A. Bielecki "Spod zmarźniętych powiek"
Reposted fromdusielecc dusielecc viapl pl
pandorcia
23:34
0919 ecbc 390
Reposted fromsamotnynawigator samotnynawigator viagemmy gemmy
pandorcia
23:34
7926 cea0 390
pandorcia
23:34
Reposted fromFlau Flau viatea tea

January 27 2018

pandorcia
18:21
Reposted frombluuu bluuu viaeta eta
pandorcia
18:21
Reposted fromshakeme shakeme viaeta eta
pandorcia
18:19


Paternidade
Reposted fromstarwars starwars
pandorcia
18:18
8087 efff 390
pandorcia
18:18
3584 9a72 390
pandorcia
18:18
3877 faa2 390
pandorcia
18:18
8646 1595 390
South Downs National Park, England 
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl