Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 13 2018

pandorcia
15:13
4268 f26f 390
Reposted fromZircon Zircon viaitmakesmecalm itmakesmecalm
pandorcia
14:43

Od jakiegoś czasu zauważyłam, że się duszę. Najpierw tylko we wtorki, potem co drugi dzień, a teraz ciągle, nawet w niedzielę. Ja potrzebuję przeciągu, szerokiej skali, czynów ogromnych.

— Agnieszka Osiecka
pandorcia
14:43
Reposted frombluuu bluuu viaJosette Josette
pandorcia
14:42
pandorcia
14:42
9928 91ee 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viasexlovenmagic sexlovenmagic
pandorcia
14:42
pandorcia
14:42
W każdym związku są kłótnie. Lecz nie chodzi o to, że ludzie się kłócą, bo kłócić się będą zawsze. Chodzi o to, jak się wtedy traktują
— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viasexlovenmagic sexlovenmagic
pandorcia
14:42
Najciężej jest ruszyć. Nie dojść ale ruszyć. Bo ten pierwszy krok nie jest krokiem nóg, lecz serca. To serce najpierw rusza, a dopiero nogi za nim zaczynają iść. 
— Myśliwski
Reposted fromlovvie lovvie viasexlovenmagic sexlovenmagic
14:42
8056 8f87 390
Reposted fromkostuchna kostuchna viasexlovenmagic sexlovenmagic
pandorcia
14:42
Reposted frombluuu bluuu viasexlovenmagic sexlovenmagic
pandorcia
14:42
pandorcia
14:40
pandorcia
14:39
8522 121d 390
Reposted fromsavatage savatage viatheoristpl theoristpl
pandorcia
14:39
3520 ebe6 390
Reposted frompierdolony pierdolony viatheoristpl theoristpl

November 19 2017

pandorcia
11:46
pandorcia
11:46
pandorcia
11:46
Twardowski <3 
pandorcia
11:46
pandorcia
11:46
pandorcia
11:46
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl