Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 01 2017

pandorcia
20:39
- Możesz spotkać kogoś kto do Ciebie idealnie pasuje mimo tego że jesteś w związku?
- Nie. Jeśli jesteś w Związku, nie szukasz ideału.
— Zanim się rozstaniemy (2014)
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty
pandorcia
20:39
8767 6019 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viacoffee coffee
pandorcia
20:38
2268 359c 390
Reposted fromretro-girl retro-girl vialoveparis loveparis
pandorcia
20:38
2124 ae00 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viacoffee coffee
pandorcia
20:38
0225 23b2 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viatea tea

April 30 2017

pandorcia
16:09
pandorcia
16:09
pandorcia
16:09
5318 cc35 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vialookbook lookbook
pandorcia
16:09
3569 2ded 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vialookbook lookbook
pandorcia
16:09
5722 fa9c 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viabookart bookart
pandorcia
16:09
9353 9e39 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viatea tea
pandorcia
16:08
8987 0b8b 390
Reposted fromretro-girl retro-girl vialoveparis loveparis
pandorcia
16:08
pandorcia
16:08
Nie ma na świecie nic równie okrutnego, jak poczucie opuszczenia wywołane tym, że nie ma się na co czekać.
— Haruki Murakami
Reposted fromoczekiwania oczekiwania viawhywhywhy whywhywhy
pandorcia
16:08
Nie należy potępiać człowieka, ponieważ nigdy nie wiadomo, co się dzieje w jego duszy
— Lew Tołstoj
Reposted fromfindmyway findmyway viawhywhywhy whywhywhy
pandorcia
16:08
Literatura to najprzyjemniejszy sposób ignorowania życia.
— Fernando Pessoa, Księga niepokoju spisana przez Bernarda Soaresa, pomocnika księgowego w Lizbonie
Reposted fromkitana kitana viawhywhywhy whywhywhy
pandorcia
16:08
Wiele można usłyszeć, jak chce się posłuchać.
— Wiesław Myśliwski
Reposted frombeltane beltane viawhywhywhy whywhywhy
pandorcia
16:08

Po jakimś czasie człowiek przyzwyczaja się, zapomina i nawet nie czuje, że zimno, bo zapomniał, co to jest ciepło.

— William Faulkner - "Dzikie palmy"
pandorcia
16:08
Możesz mnie lubić albo nie lubić ponieważ ponad 20 lat uczyłem się jak pokochać siebie i nie mam takiej ilości czasu, aby przekonywać do tego kogoś innego.
— Daniel Franzese
pandorcia
16:07
Kafka on the Shore by Haruki Murakami
book cover illustration by Mengsi Gong
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viagemmy gemmy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl