Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 03 2018

pandorcia
22:02
Najtrudniejszą rzeczą w życiu jest nieodzywanie się do kogoś, z kim rozmawiałeś każdego dnia.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapkz451 pkz451
pandorcia
22:02
5326 f641 390
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viapkz451 pkz451
pandorcia
22:02
1792 a005 390
Reposted fromgplyr gplyr viapkz451 pkz451
pandorcia
22:02
Reposted fromFlau Flau viapkz451 pkz451
pandorcia
22:02
A może leżę i umieram, bo chcę cię usłyszeć?
— Quebonafide
Reposted frommefir mefir viapkz451 pkz451
pandorcia
21:21
Wolałabym być trochę głupsza i trochę bardziej szczęśliwa.
— Halina Poświatowska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapkz451 pkz451
pandorcia
21:21
Reposted fromdarthsadic darthsadic viapkz451 pkz451
pandorcia
21:20
0635 4243 390
To uczucie... (Rozczarowani)
Reposted fromjadex jadex viapkz451 pkz451
pandorcia
21:16
0991 f232 390
Reposted fromomphh omphh viapkz451 pkz451
pandorcia
21:16
0393 e063
Reposted frommalinowaherbata malinowaherbata viapkz451 pkz451
pandorcia
21:16
8560 80be 390
Reposted frompsychedelix psychedelix viapkz451 pkz451
21:16
5476 c44c 390
Reposted fromtwice twice viapkz451 pkz451
pandorcia
21:15
Najlepszym lekarstwem na kompleksy kobiety jest kochający mężczyzna.
Reposted frommefir mefir viapkz451 pkz451
pandorcia
21:15
3612 a46e 390
Reposted fromZiomeczek Ziomeczek viapkz451 pkz451
pandorcia
21:15
8502 cc90 390
Reposted fromverschwoerer verschwoerer viapkz451 pkz451
pandorcia
21:15
8442 75aa 390
Reposted fromturbokolor turbokolor viapkz451 pkz451
pandorcia
21:15
Bardzo bolało, choć sińców nie miałem. Po prostu pękło mi serce.
Koniec tematu.
— autor nieznany
Reposted frompasazerka pasazerka viapkz451 pkz451
pandorcia
21:13
Każdy dotyk ma echo.
— Marcin Świetlicki
Reposted frompesy pesy viapkz451 pkz451
pandorcia
21:13
5462 0647 390
Reposted fromSayid Sayid viapkz451 pkz451
pandorcia
21:13
Chciałbym Cię dotknąć
Lecz dłonie zaciskam w pięść

(...)

Zaciskam zęby
Żeby więcej nie powiedzieć
— "Znam Cię na pamięć"; Cool Kids Of Death
Reposted fromciarka ciarka viapkz451 pkz451
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl