Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 27 2016

pandorcia
01:14
pandorcia
01:14
01:14
01:14
pandorcia
01:14
9764 16f1
pandorcia
01:14
pandorcia
01:10
Są tylko ci, co uciekają, i ci, co gonią, są wytrwali i są znużeni.
— Francis Scott Fitzgerald – Wielki Gatsby
pandorcia
01:10
To wcale nie jest paradoks - najlepiej widzi się życie, mimo wszystko, tylko z jednego okna.
— Francis Scott Fitzgerald – Wielki Gatsby
pandorcia
01:10
pandorcia
01:10
pandorcia
01:10
pandorcia
01:10
pandorcia
01:09
pandorcia
01:09
2438 4e91 500
Reposted frombloodymonk bloodymonk viaeterycznie eterycznie
pandorcia
01:09
6200 c52f
Reposted fromvandalize vandalize
pandorcia
01:09
6202 d77d
Reposted fromvandalize vandalize
pandorcia
01:09
6710 316d 500
Reposted fromSowaSowa SowaSowa viaAstralEmerald AstralEmerald
pandorcia
01:09
- Każdy musi czasem uciec od rzeczywistości. - Z rzeczywistością jest tak, że następnego ranka wciąż stoi u Twego boku.
— Orange Is The New Black
pandorcia
01:09
Są takie noce od innych ciemniejsze, kiedy się wolno rozpłakać.
— Osiecka
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaAstralEmerald AstralEmerald
pandorcia
01:09
2780 3ee5
Reposted fromauxilia auxilia viaAstralEmerald AstralEmerald
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl